O nás PDF Tisk Email
 
 
Dnešní právní předpisy ukládají zaměstnavatelům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) velké množství úkolů. Častá změna právních předpisů, přechod k evropskému právu a normám činí tuto problematiku ještě více náročnou. Většina zaměstnavatelů dnes již ví, že v případě zjištěných závad při závažných úrazech, nehodách, požárech, nebo při kontrolách státního odborného dozoru, dochází ke značným finančním postihům.
 
Přesto podle zkušeností víme, že dokud se nic nestane, tak většina zaměstnavatelů staví oblasti BOZP a PO do pozadí s tím, že na to jednoduše nemají čas. Při zajišťování výrobních úkolů a ostatních náležitostí tak, aby společnost prosperovala, se tomu ani nedivíme. V každodenním shonu si však všichni musíme uvědomit, že není větší hodnoty než život a zdraví člověka.
 
Pro usnadnění plnění povinností v oblastech BOZP a PO se snažíme poskytnout našim klientům co nejkomplexnější péči.
 
 
V oblasti prevence rizik nabízíme následující činnosti:
1.    Činnost bezpečnostního technika – odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle § 10, odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.)
2.    Činnost koordinátora BOZP na staveništích – odborně způsobilá osoba dle §§ 14 – 18 zákona č. 309/2006 Sb.
3.    Činnost požárního technika – odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany (dle § 11 zákona č. 67/2001 Sb.)
4.    Činnost auditora systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
Spolupráce se zákazníky v oblasti prevence rizik může být prováděna na dvou základních principech:
1. na základě smlouvy o prováděné činnosti za dohodnutou a pevně stanovenou cenu (paušální částku) za určité časové období (měsíc, čtvrtletí, atd.) provádíme komplexní zajišťování bezpečnosti práce a požární ochrany.
Komplexní zajištění zahrnuje všechny činnosti, které vyžadují aktuálně platné právní a ostatní přepisy související s BOZP a PO (dokumentace, školení, kontroly, atd.), šetření a odškodňování pracovních úrazů, šetření požárů a nepřetržitou 24 hodinovou poradnu ve zmíněných oblastech. Dá se tedy říci, že touto formou spolupráce naše společnost přebírá za svého klienta veškeré povinnosti v oblastech BOZP a PO.
2. na základě jednorázové objednávky zajistíme pouze jednotlivé činnosti (zpracování dokumentace, provádění školení, provedení kontrol atd.) Tato forma spolupráce však odběrateli nezajistí aktualizaci dokumentace, opakované školení, pravidelné kontroly atd. Nevýhodou pro něj tedy zůstává povinnost sami si hlídat nové předpisy, lhůty školení a kontrol, provádět šetření pracovních úrazů a požárů, zajišťovat ohlašovací povinnosti atd.
 
V oblasti provádění kontrol, oprav a revizí požárně bezpečnostního zařízení nabízíme:
 
1.    Prodej a servis hasících přístrojů
 •         všechny námi prodávané hasící přístroje jsou od českého výrobce, vyrobené v souladu s evropskými normami
 •         kontroly hasících přístrojů provádíme přímo na místě objednatele
 •         opravy a revize provádíme v naší opravárenské dílně
 •         možnost výměnného způsobu opravy
 
2.    Prodej a servis zařízení pro zásobování požární vodou - hydrantů
 •         zajišťujeme prodej náhradních dílů do hydrantových systémů všech typů
 •         provádíme provozní kontroly vnitřních hydrantových systémů typu C a D
 •         provádíme provozní kontroly vnějších hydrantových systémů
 •         provádíme provozní kontroly vnějších i vnitřních sluchovodů
 
3.    Ostatní požární bezpečnostní zařízení
 •      provádění montáže a periodických kontrol protipožárních systémů: požární ucpávky a přepážky, revizní dvířka, těsnící zátky apod. (INTUMEX, PROMAT, HILTY), požární klapky, požární ventily
 •      provádění provozních kontrol požárních dveří

 

 

 

 
4.    Prodej bezpečnostních tabulek
 •     z naší široké nabídky bezpečnostních tabulek si jistě vyberete pro svoji společnost ty nejvhodnější, nejpoužívanější tabulky máme neustále k dispozici, specifické nebo méně používané tabulky dodáme max. do jednoho týdne.
 
 
 
Ke všem výše nabízeným činnostem naše společnost vlastní platné oprávnění